EČ a PFIČ ANJ

Externá časť a písomná forma internej časti

Časový harmonogram

  ANJ, NEJ 15. 3. 2023

9:10 - 9:20 - príchod žiakov do určenej učebne

9:25 - 9:45 - úvodné pokyny, vypĺňanie záhlavia na OH

9:45 - 11:25 - administrácia testov B1 EČ MS

9:45 - 11:45 - administrácia testov B2 EČ MS

11:25 - 12:30 - prestávka pre žiakov B1

11:45 - 12:30 - prestávka pre žiakov B2

12:30 - žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora, rozdanie tlačív

12:55 - 13:00 - rozdanie zadaní PFIČ

13:00 - 14:00 - administrácia PFIČ MS