Mechanik elektrotechnik

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • maturitné vysvedčenie
 • výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • pomaturitné špecializačné štúdium 
 • vysokoškolské štúdium 

Od tretieho ročníka štúdia sa žiaci môžu špecializovať v oblastiach:

 • silnoprúdová technika
 • tepelnotechnické a energetické zariadenia
 • technika budov

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na silnoprúdovú techniku sa môže uplatniť ako: 

 •  konštruktér:  navrhovanie a konštruovanie rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,rozvádzačov, elektrických zariadení
 • technik vo  výrobe a rozvode elektrickej energie od zdroja až po spotrebič, tj. v elektrárňach, rozvodniach: obsluhovanie výrobne elektrickej energie t.j. velín, rozvodne, elektrárenských zariadení
 • manažér energetiky: riadiť ekonomické prenosy energie, spolupráca s odberateľmi, 
 • organizácia a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární,
 • projektant: navrhovanie elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN, elektrických prípojok
 • technik pre riadiace obvody: uplatnenie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov,
 • technik vo výkonovej elektrotechnike: riadenie pohov v elektrickej trakcii, výťahy, čerpadlá, elektrické stroje s pohonom s elektrickými
 • údržbár: skúšanie, nastavovanie, opravy a obsluha elektrických strojov, prístrojov a zariadení
 • energetik: spolupráca s dodávateľom elektrickej a tepelnej energie,  využívanie a hospodárneprevádzkovanie elektrických strojov a zariadení
 • revízny technik: vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických 
 • inštaláciách  a zariadeniach,
 • prevádzkar:  prevádzkovanie a opravovanie automatizovaných výrobných súborov, vonkajších elektrických vedení všetkých napäťových sústav, káblových vedení a pod.

 

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na tepelnotechnické a energetické zariadenia je kvalifikovaný odborný technický pracovník schopný/ovládajúci:

 • samostatne vykonávať práce súvisiace s vykonávaním dohľadu nad prevádzkou tepelno-energetických zariadení,
 • zásady funkčnosti a údržby riadiacich systémov používaných v tepelno-energetických zariadeniach 
 • zabezpečovať výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení
 • vykonať údržbu strojov a zariadení
 • po nadobudnutí potrebnej praxe vykonávať podnikateľskú činnosť

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na techniku budov je kvalifikovaný odborný technický pracovník schopný:

 • uplatniť sa pri  realizácii inteligentných rozvodov v oblasti elektro , s vyššou náročnosťou na riešenie osvetlenia budov, vykurovania, klimatizácie, ako aj rozvodov slaboprúdu v budovách.
 • vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním samotných činností, ako  sú rozpočtové návrhy materiálov, ich špecifikácia, samotná realizácia pre systémy svetelné vrátane núdzového osvetlenia, systémy vykurovania a klimatizácie, zároveň aj rekuperácie v budovách, 
 • pripravovať plány pre rozvody slaboprúdu: LAN inštalácia, domáce telefóny systémov zbernicových inštalácii, ako aj zabezpečovacích systémov pre objekty.
 • po nadobudnutí potrebnej praxe vykonávať podnikateľskú činnosť

Priority odboru: 

 • maturitné vysvedčenie + výučný list
 • osvedčenie z priemyselnej komory
 • po úspešnom ukončení štúdia možnosť získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21
 • odbornosť v grafických softvéroch –Acad, Sichr, Prozic
 • pre oblasť  tepelnotechnické a energetické zariadenia absolvent získa zváračský preukaz po absolvovaní základného kurzu zvárania plameňom a rezania kyslíkom ZK 3111-1

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 2697 K mechanik elektrotechnik