Inštalatér

Dĺžka prípravy: 3 roky,  so striedaním týždenných blokov teoretického a praktického vyučovania

Študijný odbor je určený pre: chlapcov, dievčatá

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • výučný list
 • zváračský preukaz po absolvovaní kurzu zvárania plameňom a rezania kyslíkom ZK 311-1

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

 • vyhotoviť inštalatérske rozvody budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod, kanalizácia)   správnym technologickým  postupom použitím  vhodných  druhov materiálov,
 • vykonať údržbu, rekonštrukciu  a modernizáciu inštalatérskych rozvodov budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod,  kanalizácia),
 • čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií a inštalácií technického zariadenia budov, 
 • vyhotoviť rozpočet stavebného diela.

Priority odboru: 

 • ovládanie najmodernejších technologických postupov vyhotovovania inštalatérskych rozvodov,
 • poznanie najnovších stavebných materiálov,
 • poznanie najmodernejších strojových zariadení na vyhotovovanie inštalatérskych rozvodov,
 • ovládanie vyhotovovania rozpočtu stavebného diela v programe CENKROS 4.

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3678 H inštalatér