Autorizácia národného projektu

Autorizácia národného projektu

Národný projekt

Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 ,Prievidza uspela v národnom projekte - Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike.

Po posúdení kritérií a podmienok v škole jej bola udelená autorizácia na realizáciu overovania kvalifikácií v sektoroch národného hospodárstva:

  1. automobilový priemysel a strojárstvo (strojný zámočník, zvárač kovov, automechanik osobných automobilov, autoelektrikár, diagnostický špecialista osobných automobilov)
  2. elektrotechnika (prevádzkový elektrikár, elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie), elektrotechnik spotrebnej techniky)
  3. stavebníctvo, geodézia, kartografia (dláždič, obkladač, omietkar, kúrenár, maliar, stavebný stolár).

Projekt sa v rámci celoživotného vzdelávania  zameriava na vytvorenie možností získania kvalifikácie aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania. Hlavným organizátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Cieľom je vytvoriť a uviesť do praxe systém, na základe ktorého si jednotlivci budú môcť dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania, napr. v rôznych kurzoch, a informálneho učenia sa, čo je neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života, často je nezámerné a človek si ho ani nemusí uvedomovať.

Na získanie kvalifikácie nebude potrebné vrátiť sa do školy a vzdelávať sa niekoľko rokov, ale stačí využiť svoje už nadobudnuté schopnosti počas celého života, napr. samoštúdiom, praxou a podobne. Po úspešnom absolvovaní dostanú účastníci skúšky osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Ide o doklad rovnocenný s tými, ktoré sú výsledkom školského vzdelávania.

Osvedčenie o kvalifikácii je akceptované zamestnávateľmi a porovnateľné s dokladom nadobudnutým v rámci školského vzdelávania. Overená kvalifikácia tak pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí uplatniť sa na trhu práce.