Prijímacie konanie

Druhé kolo prijímacích skúšok na školský rok 2024/25

Deviataci, ktorí nie sú prijatí na štúdium na  žiadnu strednú školu, majú možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 18. júna 2024  v priestoroch SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza. Prihlášku na štúdium  môže zákonný zástupca podať elektronicky na slovensko.sk alebo v listinnej podobe.  Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v 1. kole .

Voľné miesta:

Odbor

Dĺžka štúdia

Počet voľných miest

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

4 roky- maturita

6

2683 H11 elektromechanik

3 roky- výučný list

1

3661 H murár

3 roky- výučný list

3

3678 H  inštalatér

3 roky- výučný list

2

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční podľa výsledkov 1. kola. Výsledky 2. kola budú zverejnené na webovej stránke školy po uskutočnení 2. kola.

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Zmena odboru

Kritériá prijímacieho konania 2024-2025

Kritériá pre prijímacie konanie 2025/2026

Prihláška na nadstavbové štúdium

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Ukážkové zadanie z matematiky

Ukážkové zadanie zo slovenčiny