Prevádzka a ekonomika dopravy

V škoskom roku 2023-2024 sa teno odbor neotvára.

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • pomaturitné špecializačné štúdium 
 • vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený, aby (po  nástupnej praxi) mohol vykonávať povolania (dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy) v oblasti: 

 • dopravy a prepravy – v železničnej doprave a preprave, v cestnej doprave, v mestskej hromadnej doprave, v diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, 
 • technicko-hospodárskej funkcie – kontrola, spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbor dopravnej nehodovosti,
 • ekonomickej funkcie – osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného, reklamant, referent prepravy, plánovač, normovač, pracovník v ekonomických zložkách podniku.

 

Priority odboru: 

 • študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške 

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3760 M dopravný ekonóm