Technika a prevádzka dopravy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • vysvedčenie o maturitnej skúške 

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • pomaturitné špecializačné štúdium 
 • vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy môže nájsť uplatnenie hlavne :

 • v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej, a to vo verejnej miestnej alebo diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, 
 • v dopravných službách, autoopravárenstve ( prijímací technik, skladník atď. ) a  obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, 
 • v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe,
 •  v organizáciách zaoberajúcich sa špedičnou činnosťou v cestnej a  kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy, 
 • ako pracovník odboru dopravy v štátnej správe, ako poisťovací agent a  likvidátor, technik v STK, autodopravca, špeditér, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, ako vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, technológ, normovač, postupár, referent THP noriem, technický kontrolór, referent riadenia a  kontroly kvality, vedúci skladu atď.

 

Priority odboru: 
 • študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške 

 

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3765 M dopravný technik