Murár

Dĺžka prípravy: 3 roky, so striedaním týždenných blokov teoretického a praktického vyučovania

Štúdium určené pre: chlapcov, dievčatá

Podmienky na prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu:

 • denná forma nadstavbového štúdia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

 • zhotoviť stavebné konštrukcie  správnym technologickým postupom použitím vhodných  druhov materiálov,
 • vykonať rekonštrukciu, adaptáciu a modernizáciu stavebných objektov,
 • čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií,
 • vyhotoviť rozpočet  stavebného diela.

Priority odboru: 

 • ovládanie najmodernejších technologických postupov vyhotovovania stavebných konštrukcií,
 • poznatky o najnovších stavebných materiáloch,
 • poznatky o najmodernejších strojových zariadeniach slúžiacich na vyhotovovanie stavebného diela,
 • ovládanie postupu a vyhotovovanie rozpočtu stavebného diela v programe CENKROS 4.

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3661 H murár