Staviteľstvo

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť
 • prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 • maturitné vysvedčenie

Možnosť pokračovať v štúdiu:

 • pomaturitné špecializačné  štúdium
 • vysokoškolské štúdium

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, ktorý vie:

 • zhotoviť a čítať stavebné výkresy, vypracovať projektovú dokumentáciu stavby, navrhovať vhodné stavebné materiály a technologické postupy, orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie,
 • obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb, organizovať a riadiť stavebnú výrobu, vyhotoviť kalkuláciu a rozpočet stavby,
 • pracovať a navrhovať projekty stavieb v grafických softvéroch Allplan, AutoCad, Lumion, oceňovať stavby a stavebné práce v  programe CENKROS 4.

 

V rámci svojej špecializácie sa môže zamestnať v  štátnych a súkromných podnikoch so stavebným zameraním, v projekčných kanceláriách, na stavbách, v orgánoch miestnej samosprávy, úradoch životného prostredia, ochrany krajiny a prírody, vo vodohospodárskych podnikoch.

 

Priority odboru:

 • v rámci voliteľných predmetov a záujmu študentov možnosť vybrať si v 3. a 4. ročníku špecializáciu na pozemné staviteľstvo, rekonštrukcie a adaptácie budov, dopravné stavby, hydroekologické stavby, stavebný manažment,
 • výučba s podporou počítačových systémov v grafickom softvére Allplan, AutoCad, oceňovanie stavieb a stavebných prác v stavebnom softvére CENKROS 4,
 • možnosť zúčastniť sa celoštátnych súťaží SOČ, Rodinný dom Velux, Stredoškolskej súťaži YTONG,
 • možnosť získať certifikát z grafického softvéru Allplan, certifikát o spôsobilosti v oceňovaní stavieb v stavebnom softvére CENKROS 4.

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 3650 M staviteľstvo