Mechanik strojov a zariadení

 

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
 • prospech v ZŠ

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

 • maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

 • vysvedčenie o maturitnej skúške 
 • výučný list
 • zváračský preukaz

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • pomaturitné špecializačné štúdium 
 • vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný:

 • tvoriť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu pre strojársku výrob
 • uplatniť sa pri montáži, nastavovaní, obsluhe, údržbe diagnostike, funkčných skúškach a opravách zložitých strojov a zariadení, 
 • vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickou prípravou výroby, ručným a strojovým spracovaní kovov, zváraním a rezaním kyslíkom, opravovaním a oživovaním strojov, odbytom a nákupom výrobkov, v oblasti skladového hospodárstva, diagnostiky, odstraňovania porúch, a marketingovej analýzy trhu.


Priority odboru: 

 • študijný odbor –  vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,
 • mechanické ovládanie strojových zariadení,
 • zváračský preukaz,
 • osvedčenie z priemyselnej komory. 

Dokumenty na stiahnutie

ŠkVP 2413 K mechanik strojov a zariadení