Obrábač kovov

 

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: 

 • chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

 • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
 • zdravotná spôsobilosť,
 • prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 • stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:                                                     

 • výučný list
 • zváračský preukaz

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

 • denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný:

 • obsluhovať konvenčné obrábacie stroje s rozličným stupňom automatizácie,
 • obsluhovať CNC strojoe a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,
 • vykonávať práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním,
 • so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač,
 • urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, 
 • orientovať sa  v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou,
 • vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, kontrolu vybavenosti strojov a zariadení, liniek, prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia.

Priority odboru: 

 • študijný odbor – výučný list,
 • ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,
 • zváračský preukaz,
 • osvedčenie z priemyselnej komory. 

Dokumenty na stiahnutie:

ŠkVP 2433 H obrábač kovov